20.000đ (100% Trúng 9999 KIm Cương) Mỗi ID Chỉ Quay 1 Lần

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
jfjfjf*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:07 22/01
hekejej*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:07 22/01
gggggga*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:07 22/01
1175287*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:07 22/01
thao321*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:07 22/01
nam0336*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:06 22/01
trantha*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:06 22/01
1117466*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:05 22/01
1017798*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:05 22/01
haminhc*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:05 22/01
5229103*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
noobsub*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
ha-hung*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
nioal12*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
djg7dhe*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
cusen12*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
3746206*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
1271884*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
lytrong*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
phamduy*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
le-van-*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 18:04 22/01
tran-th*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:58 22/01
anhgara*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:57 22/01
3794160*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:57 22/01
1032541*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:53 22/01
5140818*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:53 22/01
2706979*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:51 22/01
nguyend*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:51 22/01
thdhbd*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:49 22/01
mon-duc*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:49 22/01
2017222*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:49 22/01
cm88888*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:48 22/01
qbzthan*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:48 22/01
gffdcg*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:48 22/01
phan123*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:48 22/01
1181562*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
3713836*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
6013765*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
s188hj9*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
3432956*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
sang-k6*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
ga-ran-*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
nhilam*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
4647637*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
huygian*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
huydepz*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
1196163*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
jkdjveo*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
1371483*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01
ban-van*** Vừa Trúng 9,999 Kim Cương 17:46 22/01